Lokalbank fra 1863
Andebu Sparebank ble etablert 19. november 1863. Prest og ordfører Jens Hovland Otterbech tok initiativet til opprettelsen og regnes som grunnlegger av banken. Han døde imidlertid rett etter at bankplanen var godkjent i departementet sommeren 1863 og fikk således aldri oppleve åpningen av banken. 
Bankens grunnfond var ved opprettelsen på 309 spesidaler og virksomheten ble ledet av en direksjon på fem medlemmer valgt av innskyterne. Lensmann H. W. Larsen ble bankens første formann og Niels Nilsen Myhre var kasserer. Fram til 1882 holdt banken til i Communalstua ved prestegården. I 1882 flyttet banken til Gulli, i boligen til kasserer Ole Sørensen. Samme år ble åpningstiden utvidet til en dag i uken.

Annekser i hvert sogn
I 1909 ble Hjalmar Trolldalen ansatt som kasserer og banken flyttet til Askjem (Borone). I tillegg til ukentlige åpningstider hadde man nå en bankdag pr måned i Høyjord og Kodal. I Kodal fikk man disponere et rom hos Edv. Trevland i Kodal og i Høyjord hos Samuel Ektvedt på Heimdal. I 1910 var bankens formue på 42 700 kroner og forvaltningskapitalen på 388 000 kroner I 1911 fikk banken lokaler i hjemmet til Hjalmar Trolldalen på Granheim. Hjalmar Trolldalen sluttet som kasserer fra 1918, men ble valgt inn i direksjonen og fikk tittelen administrerende direktør. Fra 1918 tiltrådte Ole Bergan i stillingen som kasserer. Lokalene på Granheim beholdt man, men det ble etter hvert klart at det trengtes mer plass. I desember 1923 inngikk man derfor et samarbeid med Andebu Kommune om å bygge det nye herredshuset. Her fikk banken nye tidsmessige lokaler fra 1927.

Ved Hjalmar Trolldalens tidlige død i 1926 valgte styret å ikke videreføre stillingen som administrerende direktør, men gå tilbake til den gamle ordningen med et styremedlem tilstede ved hver åpningsdag. Styret besluttet også å ansette Erling Gulli som assistent.
Andebu Sparebank hadde god vekst fra 1910 og kom gjennom 30-årene uten store tap. Under andre verdenskrig var virksomheten svært begrenset, men banken hadde stor fremgang etter krigen. Dette medførte også behov for mer ressurser og Ole Bergan ble ansatt i en nyopprettet stilling som administrerende direktør i 1950. I femårsperioden fra krigen sluttet til 1950 var forvaltningskapitalen økt fra 5,2 millioner til 6,7 millioner. Åpningstidene i 1950 var fremdeles to ganger i uken på hovedkontoret samt to dager i måneden i Kodal og Høyjord.


Fra herredshuset til eget bygg
På slutten av 50-tallet viste det seg at herredshuset ikke lenger kunne romme både bank og kommune. Dermed startet man planleggingen av et nytt bygg i bankbakken 2. Dette bygget sto ferdig til innflytting i 1960, en ny assistent ble ansatt og først da startet man med daglige åpningstider. I de første årene brukte man bare deler av bygningen til bankdrift. Postkontoret holdt til i vestre fløy fram til 1970 og bygget rommet hele tre leiligheter.

Ordningen med «annekser» i Høyjord og Kodal varte helt fram til 1973, da de ble erstattet med bankbuss. Bankbussen hadde stopp på både Heimdal, Kolstad, Bøen, Torp skole, Vidaråsen, Bråvoll, Prestbøen, Hvitstein, Trevland og Sagmyra. Her kunne kundene gjøre de vanligste banktjenestene med innskudd, uttak og betaling av regninger. 
Bankbuss-ruta ble redusert da banken etablerte en egen filial i Kodal i 1983. Kodalfilialen ble utvidet i 1997 og var i drift fram til mars 2016. Bankbussen var i drift helt fram til 1999 da den ble nedlagt av sikkerhetshensyn. Samme år fikk imidlertid kundene tilgang på nettbank.

Ved bankens 100-årsjubileum i 1963 var formuen på 725 000 kroner. Veksten de neste 25 år var – i likhet med velstandsutviklingen - formidabel. Årstallene for utlån var henholdsvis 8,2 millioner kroner i 1963 og 167,2 millioner i 1987. På samme tid var antall ansatte økt fra 4 til 18 og forvaltningskapitalen vokst fra 12,4 til 245 millioner kroner. Ole Bergan gikk av som banksjef i 1964 og overlot roret til mangeårig kasserer Erling Gulli. Da han gikk av fire år senere ble Kåre Wold ansatt. I 1980 ble Arne Gjone ansatt som banksjef og da han gikk av i 2002 begynte dagens banksjef Børre Grovan.Nei til sammenslåing
På slutten av 70-tallet ønsket mange banker å slå seg sammen til større enheter. I Vestfold resulterte dette i Sparebanken Vestfold som slukte de aller fleste banker i fylket. Også i Andebu ønsket ansatte og styre å være en del av fusjonen. Vedtaket ble imidlertid stanset i forstanderskapet i 1980, ikke minst takket være forstanderskapets formann Thor Wrangsund. Beslutningen har vist seg å være et lykkelig valg for banken og lokalsamfunnet. Det har vist seg at man kan drive godt som en liten bank, så sant man har samarbeidspartnere på viktige områder. For Andebu Sparebank har det vært viktig å delta i allianser, ikke minst Eika Gruppen som ble etablert i 2000.

I 2005 etablerte Andebu Sparebank et eget rådgivningskontor i Sandefjord. Kontoret ble etablert i Dronningensgate sammen med Aktiv Eiendomsmegling, senere flyttet vi til Kirkegata 4, men fra august 2016 har vi holdt til i egne lokaler i Dronningens gate 17.  I dag er Sandefjord det største markedet utenfor Andebu. Sandefjord-avdelingen består av seks ansatte. Andebu Sparebank Eiendomsmegling som ble etablert i 2011, har egne lokaler i banken og teller idag fem ansatte..

I 2013 markerte banken sitt 150-års jubileum med historiebok, jubileumsgaver og en rekke arrangementer i bygda. I 2014 startet man renovering og utvidelse av dagens lokaler i Andebu. Dette sto ferdig til innflytting ved årsskiftet 2014/2015. I 2016 kunne vi også flytte inn i nyoppussede lokaler i Rådhusgata 17 i Sandefjord. Med det ble kontoret oppgradert til en fullverdig avdeling med automater og dagligbank. 

Åpnet for eksterne eiere
Høsten 2019, etter en periode med stor kredittvekst, mente man tiden var moden for å hente inn egenkapital gjennom en emisjon.  7. oktober vedtok et enstemmig forstanderskap å utstede egenkapitalbevis på inntil 40 millioner kroner. Emisjonen ble godkjent av Finanstilsynet 5. november og tegningsperioden pågikk fra 18. november til 4. desember. Responsen var overveldende: 260 interessenter og en overtegning på mer enn 76 prosent. Avkorting ble gjort for de største eierne, så idag har banken 260 eiere med andeler fra kr 10 000 til 2,2 mill. Som en følge av emisjonen ble det også endringer i forstanderskapet, da egenkapitalbeviseierne skal ha fire representanter.

I 2022  har organisasjonen vokst til 32 ansatte som håndterer ca 12 000 kunder og en forvaltningskapital på ca 5,76 mrd kroner. Bankens formue har økt fra 309 spesidaler til ca 512 millioner kroner. Banken bidrar til lokalsamfunnet med nære banktjenester, arbeidsplasser og ikke minst betydelige gaver til lag og foreninger.

I mars 2023 vedtok forstanderskapet i banken å fusjonere Andebu Sparebank  med Larvikbanken og Skagerrak Sparebank. Bakgrunnen for dette er et ønske om å være i førersetet i møte med en stadig mer krevende fremtid. Banken har som ambisjon å bli den ledende lokalbanken i Vestfold og Telemark, med de beste kundeopplevelsene, de mest engasjerte medarbeiderne og den sterkeste drivkraften for gode lokalsamfunn. En av de viktigste forskjellene fra 1980, er at vi denne gangen har muligheten til å beholde det meste av verdiene i lokalsamfunnet, gjennom stiftelsesmodellen.
Fusjonen skal etter planen tre i kraft 1. februar 2024 og den nye banken vil da hete Skagerrak Sparebank.