KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor
Andebu Sparebank har sitt forretningskontor i Andebu kommune.
Andebu Sparebank er opprettet den 30. desember 1862 og begynte sin virksomhet 19. november 1863.

§ 1-2. Formål
Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

 

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet
Sparebankens opprinnelig grunnfond utgjorde 309 spd. 3m. 22 sk. og var ytt av Andebu kommune. Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.
Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital
Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis.
Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 40.000.000 fordelt på 400.000 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.
Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

 

KAP 3. FORSTANDERSKAPET

§ 3-1 Forstanderskapet
Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet.
Forstanderskapet skal ha 16 medlemmer med 8 varamedlemmer.
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning
Forstanderskapet består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav:
• 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i banken.
• 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
• 1 medlem og 1 varamedlem, som skal representere sparebankens samfunnsfunksjon, velges av innskyterne i banken.
• 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne.

§ 3-3 Valg til forstanderskapet
Myndige personer kan velges som medlemmer av forstanderskapet.
Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet velges for 4 år.
Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til forstanderskapet
Innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskyterne.
Hvert kundeforhold¸ som oppfyller kravene ovenfor, gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til forstanderskapet
De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens forstanderskap.
De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for de ansatte.

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til forstanderskapet
Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til forstanderskapet i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.
Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.
Egenkapitalbeviseiernes representanter i forstanderskapet har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i forstanderskapet.
Egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til møte i forstanderskapet
Ordinært møte i forstanderskapet skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapsmøte er gjort tilgjengelig for medlemmene elektronisk, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes pr post. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til møte i forstanderskapet. Et medlem av forstanderskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter pr post som gjelder saker som skal behandles på forstanderskapsmøte.
Medlemmer som ikke kan delta i forstanderskapsmøte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fire dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i forstanderskapet
Hvert medlem av forstanderskapet har en stemme.
Forstanderskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.
Beslutninger i forstanderskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer, med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Forstanderskapets oppgaver
På det ordinære møtet i forstanderskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:
• Valg av forstanderskapets leder og nestleder for 1 år.
• Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
• Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet.
Forstanderskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.
Leder og nestleder av forstanderskapet kan ikke være medlem av styret i et annet finansforetak uten godkjenning av forstanderskapet.
Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller administrasjonen i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

 

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver
Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer som velges av forstanderskapet.
I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven.
Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.
Øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret velges for 2 år.
Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.
Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjons – og risikoutvalg.

§ 4-2 Daglig leder
Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.
Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

 

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteen for forstanderskapets valg - sammensetning
Valgkomiteen består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av forstanderskapet.
Valgkomiteen skal bestå av:
• 2 medlemmer fra de innskytervalgte medlemmene i forstanderskapet.
• 1 medlem fra de ansatte i Andebu Sparebank, utenom bankens ledelse.
• 1 medlem fra de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene i forstanderskapet.
• 1 uavhengig medlem, som ikke er medlem av forstanderskapet eller medlem av sparebankens styre.
Forstanderskapet velger leder av valgkomiteen, som velges for 1 år. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen skal forberede valg til forstanderskapet, styret og valgkomiteen for forstanderskapets valg.
Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen.

§ 5-3 Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg
Egenkapitalbeviseierne velger på egenkapitalbeviseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem.
Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til forstanderskapet med varamedlemmer og valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg.
Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

 

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd
Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.
Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 6-2 Inndekning av underskudd
Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

 

KAP 7. ALDERSGRENSE FOR TJENESTEMENN

§ 7-1 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn
Høyeste aldersgrense for ansatte i Andebu Sparebank er 70 år.

 

 

KAP 8. VEDTEKTSENDRINGER

§ 8-1 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtektene kan vedtas av forstanderskapet. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

 

KAP 9. AVVIKLING

§ 9-1 Beslutning om avvikling av sparebanken
Forstanderskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 9-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling
Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.