Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022 og Andebu Sparebank er underlagt denne loven. Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger både i  egen virksomhet og våre forretningspartnere/leverandører. Vi har i 2022 ikke identifisert faktisk negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold


Se vår redegjørelse for arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Andebu Sparebank i 2022 her 

Egen virksomhet


I Andebu Sparebank har vi i flere år gjort aktsomhetsvurderinger av vår virksomhet. Vi har egne retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar i tillegg til våre etiske retningslinjer.

Våre leverandører og forretningspartnere

Andebu Sparebank foretar – ut fra en risikobasert tilnærming - aktsomhetsvurdering av leverandør/forretningspartner før inngåelse av nye anskaffelsesavtaler, i tråd med en egen miljøfyrtårnrutine for innkjøp og mal for beslutningsgrunnlag for eksternavtaler.

Forretningspartnere inkluderer også forvaltning av bankens midler.  Størsteparten av vår likviditetsbeholdning forvaltes av Eika Kapitalforvaltning. EKF opererer i henhold til norsk lov, internasjonalt anerkjente prinsipper og Statens Pensjonsfonds retningslinjer for ansvarlige investeringer.

I forhold til kunder foretar vi AHV-vurderinger av alle og ESG-vurderinger av alle nye bedriftskunder.


Tiltak

Banken vil i 2023 fortsette arbeidet med å implementere og styrke rutiner. Det er også ønskelig med ytterligere praktisk erfaring og trening i gjennomføring av aktsomhetsvurderingene og oppfølgning av tiltak. Dette vil følges opp løpende i anskaffelsesprosessene.


Spørsmål?

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer åpenhetsloven kan du sende oss en henvendelse på epost.