Det årlige valget av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Andebu Sparebank foregår i valgmøte tirsdag 14. februar 2023 kl 16.30 i bankens lokaler i Andebu.  Kundevalget gjennomføres som et valgmøte hvor alle stemmeberettigede kunder kan delta. Påmelding på epost@andebu-sparebank.no innen mandag 13. februar kl 09:00. Skriv fullt navn og adresse.

8 kundevalgte medlemmer
Forstanderskapet skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskyterne. I tillegg skal innskyterne velge 1 medlem og 1 varamedlem som skal representere bankens samfunnsfunksjon.  De 7 (+3) skal være innskytere i banken, mens representanten for samfunnsfunksjonen ikke må være innskyter. Dette kan være personer med et aktivt engasjement i politikk, næringsliv eller frivillige lag og foreninger. 
Man velges for fire år, og to representanter er på valg hvert år. Ved det kommende valget er det Gunnar Sønstebø og Heidi Nilsen Askjem som er på valg. 
Her er oversikt over alle medlemmer i styre og forstanderskap.

Hvem har stemmerett?
For å kunne stemme må du være myndig, ha minimum 2500 kroner i innskudd og ha vært kunde i minst seks måneder.

Hvem er valgbare?
Personer som har stemmerett og er bosatt i tidligere Andebu kommune, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskyterne.

Forslag på kandidater
Sparebanken har egen valgkomité. Denne valgkomiteen vil fremme forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan overfor valgkomiteen fremme forslag på kandidater.
Forslag må inneholde følgende opplysninger:
1. Forslagstillerens navn og fødselsnummer (kun fra stemmeberettigede kunder)
2. Forslag må inneholde kandidatens navn, fødselsår og dato og fullstendig adresse.
3. Forslag kan leveres i lukket konvolutt merket med ”kundevalg” i bankens ekspedisjonslokaler eller på epost til borre@andebu-sparebank.no. 
Forslagsfrist :  Mandag 9. januar kl 12:00.

Egen valgkomite
Valgkomiteen består av:
Ida Abrahamsen – leder (uavhengig)
Elisabeth Møyland Halum (innskytervalgt)
Heidi Nilsen Askjem(innskytervalgt)
Birger Flaatnes (egenkapitalbeviseiervalgt)
John-Reidar Pettersen (ansattvalgt) 

Valgliste utarbeidet av valgkomiteen og annen nødvendig informasjon om valget legges ut i banklokalene og på våre hjemmesider fra fredag 20. januar 2023.

Andre valg
I tillegg til de kundevalgte representantene består forstanderskapet av fire representanter for egenkapitalbeviseierne og fire representanter for de ansatte, som velges i egne valg.