Det årlige valget til forstanderskapet i Andebu Sparebank foregår 15. februar klokken 18:00. I samsvar med lovgivning ift korona er det bestemt at møtet skal holdes digitalt på Teams. Lenke blir tilsendt 15.2. til alle som er påmeldt og stemmeberettiget.  
Har du stemmerett (se under) og ønsker du å delta, må du sende en påmelding til epost@andebu-sparebank.no innen fredag 11. februar. 

Forstanderskapet skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskyterne. I tillegg skal innskyterne velge 1 medlem og 1 varamedlem som skal representere bankens samfunnsfunksjon.  To er på valg hvert år.
De øvrige medlemmene av forstanderskapet er fire medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne  og fire medlemmer valgt av ansatte i banken.

Her finner du oversikt over hvem som sitter i bankens styrende organer idag.

Følgende representanter er på valg i år:
Jostein Jacobsen (leder)
Turid Trevland Rye-Johnson

Valgkomiteen foreslår Henning Dahl og Bjørnar Gaasholt inn som nye medlemmer for perioden 2022-2025.

Som varamedlemmer foreslås:

  1. Lene Knippen Kvernsmyr
  2. Erlend Gallis
  3. Henrik Næss


Hvem har stemmerett?

For å kunne stemme i kundevalget må du være myndig, ha minimum 2500 kroner i innskudd og ha vært kunde i minst seks måneder. 
Personer som har stemmerett og er bosatt i tidligere Andebu kommune, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskyterne. 

Valgkomiteen består av:
Ida Abrahamsen – leder (uavhengig)
Elisabeth Møyland Halum (innskytervalgt)
Turid Trevland Rye-Johnson (innskytervalgt)
Birger Flaatnes (egenkapitalbeviseiervalgt)
John-Reidar Pettersen (ansattvalgt)