Som Miljøfyrtårn-virksomhet rapporterer Andebu Sparebank på en rekke indikatorer hvert år. I rapporteringen ser vi at banken har en nedgang i både sykefravær, energibruk, papirbruk, avfall, bilbruk og andel miljøsertifiserte leverandører. Grafene peker riktig vei, det eneste området vi ikke har lyktes helt på, er restavfallsmengde som har holdt seg på ca 1 tonn i alle de tre årene vi har målt.

Noe av de gode resultatene kan nok tilskrives korona-perioden, med mye hjemmekontor og lite møte- og kursvirksomhet, så vi er forberedt på en korrigering i 2022, men vi har uansett gjennomført en rekke tiltak som bringer oss i riktig retning. Blant de viktigste tiltakene er innføring av grønne lån og bærekraftvurderinger av BM-kunder


Mange gjennomførte tiltak


Her er en liste over gjennomførte bærekraft-tiltak i banken:

Innkjøp og materialbruk

Innført rutine for innkjøp
Redusert innkjøp av giveaways og satt krav til bærekraft ved innkjøp.
Sendt oppfordring til alle leverandører om sertifisering.Avfall

Innført rutiner for avfallshåndtering.
Mindre innkjøp av klær (beholder deler av uniformen lenger)
Økt digitalisering og mindre printing
Sluttet med papiraviser, gule lapper og engangsbestikk
Avtalt returordning for kaffekapsler.

 

Energi

Gjennomgang av energibruk i begge bygg.
Justert ventilasjon for redusert energibruk i Andebu.
Vurdert solenergi for bygget i Andebu (blir montert i 2022)
Innført grønne boliglån og økt bevilget totalt 24,7 mill i grønne boliglån.

 

Transport

Gjennomført stor grad av interne teamsmøter.
Økt andel digitale kundemøter.
Differensiert mellom el og bensinbil i registrering av kjøring.
Innført retningslinjer om bruk av miljøvennlig transport for ansatte.

 

Annet

Etablert bærekraftgruppe.
Startet arbeidet med rapportering etter TCFP.
Vedtatt egen policy for bærekraft i kredittarbeidet (krav til BM-bedrifter) og tatt i bruk Eikas modul for bærekraftvurdering.
Gitt bærekraftskår til 44 kunder (25 fikk skår 1, 19 fikk skår 2, ingen fikk skår 3)
Innført bærekraftvurderinger i gavetildelinger.
Egne nettsider om bærekraft og samfunnsansvar
Det er gjennomført en rekke kompetansehevingstiltak, gjennom interne arrangementer, Eika-skolen, Finansforbundet og BI.

 

Viktig rolle framover


Selv om vi har gjennomført mye, er det mye arbeid som gjenstår og vi har planer om mange tiltak framover. Finansbransjen har en avgjørende rolle i det grønne skiftet, og Andebu Sparebank ønsker å være en aktiv aktør i dette. Vi ble miljøfyrtårnsertifisert i 2020 og er blant de mest framoverlente i Eika-alliansen på bærekraft. Vi har fokus på klimafotavtrykket i egen virksomhet, og har en strategi som sier at vi skal bruke både incentiver og krav overfor våre kunder. Arbeidet med bærekraft vil bli mer omfattende i årene som kommer, vi følger nøye med på det som kommer fra EU, norske myndigheter, Eika alliansen og bransjen generelt. Vår strategi er å være i forkant.  I 2022 er det særlig disse områdene som kommer til å ha fokus:
  • Stimulere kundene til å ta grønne valg og velge grønne lån med gunstige vilkår. Vi vil raskt ta i bruk verktøy fra Eika og støtte ansatte i å tilegne seg bærekraftkompetanse.
  • ·Øke andel grønne lån og bærekraftvurdere enda flere kunder.
  • ·Øke kompetansen på bærekraft blant ansatte
  • Gjennomføre TCFD-rapportering og gjennomføre en vesentlighetsanalyse
  • Redusere eget energibruk ytterligere, blant annet ved å ta i bruk solenergi på vårt bygg i Andebu.
  • Redusere bruken av fossil energi og øke bruk av elbil. Vurdere el-firmabiler og tilrettelegging for ansatte (ladestasjoner).
  • Redusere papirforbruk/printing ved å øke digitaliseringen ytterligere.
  • Styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet (se egen artikkel)

 

Se detaljerte miljørapporter på våre bærekraftsider