Andebu Sparebank har hatt sterk vekst de siste årene, og for å opprettholde veksten trenger man mer kapital. Derfor har styre og forstanderskap nå gått inn for å utstede egenkapitalbevis på 30-40 millioner kroner.

Ønsker lokale eiere
- Vi ønsker lokale eiere og oppfordrer særlig våre kunder til å kjøpe egenkapitalbevis. Risikoen er lavere enn aksjer og dersom vi fortsetter vår gode utvikling vil det gi en hyggelig avkastning, sier banksjef Børre Grovan. Egenkapitalbevis har en del til felles med aksjer, men risikoen for tap er mindre, siden egenkapitalbevis er prioritert foran alle andre fond i banken. Utbyttepolitikken kan variere noe fra bank til bank, etter hva styre og forstanderskap bestemmer, men egenkapitaleierne vil normalt få en andel av overskuddet utbetalt som utbytte. Gjennomsnittlig egenkapitalavkastning i Andebu Sparebank de siste tre årene har vært på 8,3 prosent. 

Får plass i forstanderskap
Å være egenkapitalbevisbank medfører også noen endringer i forstanderskapet. Egenkapitalbeviseierne skal være representert med fire medlemmer i vårt øverste organ. Fremdeles vil størstedelen av medlemmene (syv) velges av og blant bankens kunder (innskytere). I tillegg skal ansatte ha fire representanter og en representant har en såkalt samfunnsfunksjon.

Informasjonsmøter 
Tegningsperioden starter i november, men banken har allerede sikret seg at minimumsbeløpet på 30 millioner kroner vil bli kjøpt. 15 lokale investorer har garantert for en til tre millioner hver. Etter forstanderskapets vedtak sendes nå en søknad til Finanstilsynet om godkjenning. Trolig vil godkjenningen foreligge i begynnelsen av november, slik at tegningsperioden kan foregå i perioden 18. november – 4. desember. Det er lagt opp til en minstetegning på 10 500 kroner. I november vil det utarbeides et  prospekt og det blir holdt informasjonsmøter, for de som er interesserte i å kjøpe egenkapitalbevis.

 

Hvorfor ønsker vi å bli en egenkapitalbevisbank: 
Kunne opprettholde målsetningen om en fortsatt god og balansert vekst. 
La lokale eiere ta del i vår verdiskapning og bidra i bankens styrende organer. 
Videreutvikle et godt forhold til det lokale næringsliv.    

 
Hva er egenkapitalbevis? 
Egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen 
I dag har 57 sparebanker utstedt egenkapitalbevis.  
Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i Bankens organer 
Egenkapitalbevis er utbytteberettiget 
Historisk høyt nivå på direkteavkastning – gjennomsnitt på 4 – 7 % på de børsnoterte egenkapitalbevisene. Slik det ser ut nå vil også vi kunne gi eierne et utbytte på dette nivået.   
Lavere risiko i egenkapitalbevisbanker sammenlignet med aksjebanker – den privateide kapitalen har en bedre prioritet enn den eierløse kapitalen (grunnfond og gavefond)

Mer om egenkapitalbevis på sparebankforeningens nettside