Egenkapitalbevis har mye til felles med aksjer, men som egenkapitalbeviseier har du noe mindre risiko enn som aksjeeier. Om banken skulle gå med underskudd, er egenkapitalbeviseierne først beskyttet av sparebankens fond. Det er derfor noen kaller egenkapitalbevis for «aksje med airbag». På tross av «airbagen» kan negative resultater og bankens evne til å betale utbytte, påvirke omsetningsverdien negativt. 

Utbytte
Når banken går godt, vil egenkapitalbeviseierne få sin andel av overskuddet. Denne andelen vil fordeles mellom et kontantutbytte og et utjevningsfond. Utjevningsfondet er overskudd som legges til side slik at man også kan betale utbytte i dårlige år.  Størrelsen på utbyttet vil også avhenge av bankens økonomiske situasjon og utbyttepolitikken som bestemmes av Forstanderskapet.
Dersom banken hadde hatt egenkapitalbevis de siste 5 årene, ville utbyttet ha ligget på 6 til 8 prosent. 

Lokalt 
Fremtidsutsiktene til norsk økonomi og banken ser bra ut, men vi kan ikke garantere for et fast fremtidig utbytte. I likhet med aksjer, er egenkapitalbevis forbundet med risiko. Men dersom du har troe på Andebu Sparebank og ønsker å bli medeier i en lokal bank med hjerte for lokalsamfunnet – da er du velkommen til å tegne egenkapitalbevis hos oss. Minstetegningen er på 10 500 og du bestiller enkelt elektronisk.
Vi anbefaler alle interesserte å lese vårt prospekt  for en grundig gjennomgang av alle sider ved en investering i egenkapitalbevis. Vi har også egne nettsider med mer informasjon.

Med vennlig hilsen
Børre Grovan

Banksjef