Andebu Sparebanks mål er at alle våre kunder skal ha en god og helhetlig plan for økonomien – i dag, i fremtiden og dersom noe skulle skje. «Dersom noe skulle skje» innebærer å ha tenkt gjennom hva som vil skje ved ulykke, sykdom eller dødsfall. En framtidsfullmakt er også en måte å sikre deg og dine dersom du skulle bli dement eller på annen måte ikke er i stand til å ivareta din økonomi og dine interesser.

 

Et «privat alternativ»

En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta dette, hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Alternativet i en slik situasjon er at Fylkesmannen oppnevner en verge. Ulempen med dette er at prosessen tar lang tid. I tillegg vet ikke den oppnevnte vergen nødvendigvis hvordan akkurat du vil ha det og hvordan du vil at dine penger skal disponeres.

En fremtidsfullmakt er «privat alternativ» til vergemål, som kom med den nye vergemålsloven i 2013. Ofte er det ektefelle eller barn som utnevnes til fullmektig, men det kan også være en utenforstående. Det brukes gjerne om man er redd det kan skape konflikt mellom barna, dersom en av dem utnevnes.

Det er fullmaktsgiverens interesser og rettigheter som fullmektigen skal fremme, ikke sine egne. Fullmaktsgiveren skal derfor høres før avgjørelser treffes, dersom det kan skje uten betydelige vanskeligheter.

 

Økonomiske og personlige forhold

En framtidsfullmakt kan regulere både økonomiske og personlige forhold. Det vanligste er at fullmakten blir brukt til representasjon ovenfor offentlige myndigheter, betaling av regninger, disponering av konti, rett til å dele ut gaver og forskudd på arv, og salg av bolig, hytte eller andre eiendeler.

Personlige forhold betyr representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover det rent økonomiske. Du kan for eksempel velge hvem som skal representere deg overfor Nav, kommune og sykehjem. Da vil fullmektigen din kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak. Personlige forhold kan for eksempel være at man vil bo lengst mulig hjemme, at man vil ha med bestemte eiendeler til sykehjemmet eller at det skal brukes penger på sydenturer eller kulturelle arrangementer som man pleier å ha glede av. Fullmakt til å rydde opp i digitale tilganger vil også være et personlig forhold.

 

Krav til fullmakten

Framtidsfullmakten må være skriftlig og signeres av to vitner som er til stede samtidig med at fullmaktsgiver signerer fullmakten. Vitnene må ha fylt 18 år når de skriver under og forstå betydningen av å undertegne. Fullmektigen kan ikke signere som vitne, og vitnene kan ikke være i nær slekt med fullmektigen eller ha egeninteresse i at det opprettes framtidsfullmakt med det aktuelle innholdet.

Framtidsfullmakten bør oppbevares som et verdipapir. Av praktiske hensyn bør fullmektigen få en kopi av framtidsfullmakten. Dersom fullmektigen ikke er ektefelle, samboer, barn, barnebarn eller oldebarn, bør disse informeres om at det er opprettet en framtidsfullmakt

 

Når trer en fremtidsfullmakt i kraft?

Fremtidsfullmakten trer først i kraft når fullmaktsgiveren ikke er i stand til å ivareta sine interesser, og det stadfestes av fastlegen. Det er fullmektigen som tar stilling til når fullmakten trer i kraft og underretter den det gjelder og dens nærstående. Fullmektigen kan også be Fylkesmannen om å stadfeste at fullmakten trer i kraft, og Fylkesmannen vil da utstede en attest på dette.

For at fremtidsfullmakten skal kunne benyttes i banken vil banken kreve fremlagt original, legitimasjon fra fullmektig samt legeerklæring som bekrefter at fullmaktsgiveren er i en tilstand som beskrevet i vergemålsloven.

Du kan selv kan når som helst tilbakekalle framtidsfullmakten så sant du har evnen til å forstå betydningen av det, og at den ikke er trådt i kraft. Tilbakekalling skjer ved å kreve fullmakten tilbake eller ødelegge den. Fullmektigen, på sin side, plikter å gi den tilbake.

 

Utbredt sykdom

Ifølge Nasjonalforeningen for Folkehelsen er det i dag 77 000 mennesker i Norge med demens, og foreningen tror dette tallet blir doblet i løpet av de neste 20 årene. Mange tror det bare er gamle mennesker som blir rammet av demens, men faktisk er 4000 av de med denne sykdommen under 65 år. I tillegg til demens, kan også andre sykdommer og skader gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Eksempler på dette er lammelser etter slag eller fall og Parkinsons sykdom.

Dette kan skje uansett alder, så du kan derfor gjøre lurt i å tenke gjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

Eksempler på framtidsfullmakt og mer informasjon finner du blant annet på Fylkesmannens nettsider

Dersom du ønsker hjelp og veiledning for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke det fremtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat. Det er uansett viktig at du selv tenker gjennom hvordan du ønsker å bli ivaretatt når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.