Bankens øverste organ består av representanter for innskytere (kunder), ansatte og egenkapitalbeviseiere. Følgelig er det tre valg og tre valgkomiteer i sving foran forstanderskapets valgmøte i mars.

Tre ulike valg

Denne gangen ble det gjenvalg i alle tre valgene. Toril Larsen og Hans Arnt Narum fikk gjenvalg som ansattvalgte representanter, Cecilie Venås Hansen og Elisabeth Møyland Halum fikk gjenvalg i innskytervalget og Bente Broager fikk gjenvalg hos egenkapitalbeviseierne. I tillegg til dette fikk Anita Kjærås Moland også gjenvalg som vara-samfunnsfunksjon.
Forstanderskapet har sitt valgmøte 24. mars. Da skal de blant annet behandle årsregnskapet og velge representanter til styret i banken. 
Forstanderskapet skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskyterne. I tillegg skal innskyterne velge 1 medlem og 1 varamedlem som skal representere bankens samfunnsfunksjon.  To er på valg hvert år.
De øvrige medlemmene av forstanderskapet er fire medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne og fire medlemmer valgt av ansatte i banken.

Her finner du oversikt over hvem som sitter i bankens styrende organer idag.

Hvem har stemmerett?

For å kunne stemme i kundevalget må du være myndig, ha minimum 2500 kroner i innskudd og ha vært kunde i minst seks måneder. Personer som har stemmerett og er bosatt i tidligere Andebu kommune, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskyterne. 

Hovedvalgkomiteen består av:
Ida Abrahamsen – leder
Elisabeth Møyland Halum
Turid Trevland Rye-Johnson
Birger Flaatnes (EKB-eiervalgt)
John-Reidar Pettersen (ansattvalgt)