Foruten dette, var det et ordinært mars-møte i forstanderskapet, med gjennomgang av regnskap, fullmaktsaker og valg. Regnskapet ble godkjent. Overskuddet etter skatt for 2019 ble på 32 millioner kroner. Av dette ble 1,5 millioner avsatt til gavefondet, 130 000 kroner til utjevningsfond og resten til bankens fond.

Lite utbytte i 2019
Med egenkapitalbeviseiere i banken skal det også avsettes utbytte til disse, men siden emisjonen ble gjennomført 20. desember ble dette beregnet for 10 av 365 dager i 2019. Dette tilsvarer 0,325 kr pr. egenkapitalbevis, totalt 130 000 kroner. Dette ble altså avsatt til utjevningsfond for senere utbetaling som utbytte.

Gjenvalg på styre og forstanderskap

Når det gjelder valg, var det i stor grad gjenvalg i de fleste verv. Jostein Jacobsen og Kari Gran fortsetter som leder og nestleder i forstanderskapet. Sigbjørn Myhre og Rolf Fevang fortsetter som leder og nestleder i styret, og Ida Ramm fortsetter som leder for valgkomiteen.

Se listen over alle tillitsvalgte her

Ny sammensetning
Etter at banken ble egenkapitalbank er også sammensetningen i forstanderskapet endret. Tidligere besto forstanderskapet av 15 medlemmer, hvorav tre ansattvalgte og tolv innskytervalgte.
Det nye forstanderskapet har 16 medlemmer: fire valgt av egenkapitalbeviseierne, fire valgt av ansatte og åtte valgt av innskyterne. En av disse åtte skal være en representant med «samfunnsfunksjon», det vil si en person med et samfunnsengasjement, gjennom politikk, næringsforeninger eller frivillige lag og foreninger.