For deg som kunde medfører dette ingen endring. Dersom fusjonen blir vedtatt blir det heller ingen store endringer fra 2024. Det er et sentralt premiss at alle ansatte skal beholde jobbene og at alle lokalkontorer skal opprettholdes. For kundene vil dette innebære at de beholder samme rådgiver som i dag. 
 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for drøftelsene om en fusjon av de tre lokale sparebankene, er et ønske om å være i førersetet i møtet med en stadig mer krevende fremtid. Banken skal videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette er viktig for fortsatt å kunne opprettholde konkurransekraft, samt bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn. Den sammenslåtte banken vil også utvide sitt markedsmessige nedslagsfelt. Det er et mål for den nye banken å ha de mest fornøyde kundene og være best på personlig rådgivning.  Banken skal ha kompetanse og profesjonalitet som en regionbank og kundeomsorg, lokalkunnskap og smidighet som en mindre lokalbank. 
 

Fusjonspartene

- Vinteren 2022 fikk vi en henvendelse fra Skagerrak Sparebank og Larvikbanken om å vurdere fusjon. Det var en forespørsel vi mente vi måtte vurdere skikkelig. Skagerrak Sparebank og Larvikbanken er begge Eika-banker som er opptatt av å være lokalbanker med fokus på personlig rådgivning. Larvikbanken er litt større enn oss og har drevet bankvirksomhet i Larvik og Brunlanes i 112 år. For å vokse og være nær kundene har de i de siste åra etablert lokalkontorer i Tønsberg, Horten og Holmestrand. 
Skagerrak Sparebank er resultatet av en fusjon mellom to gamle banker på størrelse med oss og Larvikbanken: Kragerø Sparebank og Bamble og Langesund Sparebank. Selv om banken har fusjonert i 2017 har de beholdt posisjonen som gode lokalbanker i de to områdene. 
HVIS vi skulle vurdere en fusjon er det vanskelig å finne noen banker som passer bedre til Andebu Sparebank enn Skagerrak Sparebank og Larvikbanken. Og om vi ser på kartet ser vi at de tre bankene utfyller hverandre og gir et godt grunnlag for å bli en slagkraftig bank i Vestfold og Telemark, sier Banksjef Børre Grovan.  
 

Ledende lokalbank  

Målet er å skape en ledende lokalbank i Vestfold og Telemark. Basert på bankenes regnskaper i tredje kvartal 2022 vil den sammensluttede banken ha en forretningskapital på ca. 34 milliarder kroner og 150 årsverk.  
Etter intensjonsavtalen vil Skagerrak Sparebank være juridisk overtakende bank. Den sammenslåtte bankens navn vil være Skagerrak Sparebank, og banken skal ha forretningsadresse i Porsgrunn.  
 

Nye sparebankstiftelser 

Bankene har etablert eller vil etablere sparebankstiftelser. Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø er stiftet i 2022. Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu vil bli stiftet i forbindelse med fusjonen gjennom å konvertere deler av grunnfondskapitalen i bankene til eierandelskapital, og overføre denne kapitalen til de nye stiftelsene. Formålet til stiftelsene vil være å dele ut gaver til allmennyttige formål og ivareta et langsiktig eierskap i banken. Bankenes gavemidler forblir således i de tre bankenes nedslagsfelt. 
 
 

Den nye bankens ledelse 

· Adm. banksjef, Jan Kleppe (i dag adm. banksjef i Skagerrak Sparebank). 
· Viseadm. banksjef, Joachim Steinsett (i dag adm. banksjef i Larvikbanken).  
· Banksjef for finans, økonomi og administrasjon, Børre Grovan (i dag adm. banksjef i Andebu Sparebank)  
Det vil videre bli innstilt på: 
· Are Stokstad, styreleder i den sammensluttede banken (i dag styreleder i Larvikbanken). 
· Roy Vardheim, nestleder i styret (i dag styreleder i Skagerrak Sparebank). 
Generalforsamlingen vil bestå av 24 medlemmer, hvorav ni innskytervalgte, ni egenkapitalbeviseiervalgte og seks ansattvalgte. Lederen av generalforsamlingen vil bli valgt av Andebu Sparebank.  
 

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring 

Bankene vil igangsette en gjensidig selskapsgjennomgang og nærmere forhandlinger om vesentlige vilkår. Det legges opp til at styrene vil signere en fusjonsplan i løpet av februar 2023 og at de respektive bankenes generalforsamling/representantskap/forstanderskap behandler denne innen utgangen av Q1 2023 med påfølgende søknad om godkjenning fra myndighetene. En sammenslutning vil da kunne være effektiv fra 01.02.2024. 
En sammenslåing er blant annet betinget av tilfredsstillende selskapsgjennomganger og godkjennelse av fusjonsplan i bankenes respektive styrer og generalforsamling/representantskap/ forstanderskap samt nødvendige godkjennelser fra myndigheter og kontraktsparter.

 

Les også
Hva innebærer en stiftelse