Det årlige valg av til forstanderskapet i Andebu Sparebank foregår 15. februar klokken 18:00. I samsvar med lovgivning ift korona er det bestemt at møtet skal holdes digitalt på Teams. Lenke blir tilsendt 15.2. til alle som er påmeldt og stemmeberettiget.  
Har du stemmerett (se under) og ønsker du å delta, må du sende en påmelding til epost@andebu-sparebank.no innen torsdag 11. februar. 

Forstanderskapet skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskyterne. I tillegg skal innskyterne velge 1 medlem og 1 varamedlem som skal representere bankens samfunnsfunksjon.  To er på valg hvert år.
De øvrige medlemmene av forstanderskapet er fire medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne  og fire medlemmer valgt av ansatte i banken.

Her finner du oversikt over hvem som sitter i bankens styrende organer idag.

Følgende representanter er på valg i år:
Elisabeth Møyland Halum
Cecilie Venås Hansen
Anita Kjærås Moland (vara, samfunnsfunksjon)
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for alle tre. For forstanderskapsmedlemmer (Halum og Hansen) gjelder en valgperiode på fire år. For vararepresentanten er valgperioden ett år. 


Hvem har stemmerett?

For å kunne stemme i kundevalget må du være myndig, ha minimum 2500 kroner i innskudd og ha vært kunde i minst seks måneder. 
Personer som har stemmerett og er bosatt i tidligere Andebu kommune, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskyterne. 


Valgkomiteen består av:
Ida Abrahamsen – leder
Elisabeth Møyland Halum
Turid Trevland Rye-Johnson
Birger Flaatnes (EKB-eiervalgt)
John-Reidar Pettersen (ansattvalgt)