Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har pågått lenge. Den fremforhandlede avtalen skal nå tas opp til avstemming i arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne. Blir den vedtatt, skal den gjelde fra 2020 for alle arbeidstakere født etter 1962. Arbeidstakere født mellom 1963 og 1970 får et overgangstillegg. For de øvrige er grunnsatsen på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget for inntekter mellom 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent for inntekter mellom 7,1 og 12 G. Alle år i jobb fram til 75 år skal gi opptjening. Opptjeningen får man på fast lønn. Ekstravakter, overtid og lignende gir altså ikke pensjonsopptjening.

Det innføres en AFP-ordning etter mønster av privat AFP, der AFP er en livsvarig ytelse. Det største godet med den nye ordningen er at pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og vil ikke bli avkortet mot arbeidsinntekt. Pensjonsreformen har til hensikt å sikre at flere jobber lenger, og det blir tydelig med denne avtalen. Forskjellen på pensjonen om man går av ved 62 eller 70 er svært stor.

Våre rådgivere hjelper deg gjerne med å finne ut hva din pensjon vil bli. Kontakt oss for å avtale møte.