- Lokalsamfunnet er eiere av den kapitalen som er bygd opp gjennom mange år. Det var en forutsetning for oss at disse verdiene beholdes lokalt. Konkret betyr det at vi vil opprette en lokal stiftelse til å forvalte disse verdiene videre. Denne stiftelsen vil styres av en lokalt valgt generalforsamling og styre, på samme måten som vi har i Andebu Sparebank i dag. I tillegg vil det  være en daglig leder i en liten stilling, forteller banksjef Børre Grovan. 

En halv milliard

Bankens grunnfondskapital vil trolig være på i underkant av 500 millioner kroner ved fusjonstidspunktet. Ca halvparten av dette vil forbli som egenkapital i den nye banken, på samme måten som vi har det i dag. Dette vil vedtektsfestes slik at vår andel av egenkapitalen blir synliggjort og hvis banken en eller annen gang i framtiden skulle bli solgt eller avviklet, vil verdiene tilfalle stiftelsen. Den andre halvdelen vil stiftelsen få i egenkapitalbevis. For utviklingen av samfunnskapitalen vil en fusjon trolig være gunstig. På grunn av stordriftsfordelene er det sannsynlig at den årlige avkastningen vil høyere enn i dagens bank.

Lokal stiftelse

Stiftelsen vil dele ut gavemidler lokalt og vil være i stand til å realisere betydelige prosjekter. Med ca 250 millioner kroner i egenkapitalbevis, vil stiftelsen få årlige utbytter som kan benyttes til gaveformål.
- Vi vil anbefale at stiftelsen ikke gir ut alt i gavemidler, men sørger for at fondet stiger i verdi og at stiftelsen har handlefrihet, sier Grovan.  Ut ifra erfaringene fra andre sparebankstiftelser er det sannsynlig at stiftelsen vil kunne dele ut 3-5 millioner kroner i året, altså over dobbelt så mye som i dag. 
- Dette kan bli «Andebus oljefond» og sikre midler til mange gode allmennyttige formål i all overskuelig framtid, sier banksjef Børre Grovan. Han ønsker ikke å spekulere i hvilke tiltak som kan støttes, da dette blir en viktig oppgave for den nye stiftelsen å definere. Lovverket er imidlertid tydelig på at gavemidler skal gis til «allmennyttige» og ikke forretningsmessige formål.