Det årlige valget av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Andebu Sparebank foregår i valgmøte mandag 13. februar 2023 kl 16.30 i bankens lokaler i Andebu.  Kundevalget gjennomføres som et valgmøte hvor alle stemmeberettigede kunder kan delta. Påmelding på epost@andebu-sparebank.no innen mandag 13. februar kl 09:00. Skriv fullt navn og adresse.

8 kundevalgte medlemmer
Forstanderskapet skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskyterne. I tillegg skal innskyterne velge 1 medlem og 1 varamedlem som skal representere bankens samfunnsfunksjon.  De 7 (+3) skal være innskytere i banken, mens representanten for samfunnsfunksjonen ikke må være innskyter. Man velges for fire år, og to representanter er på valg hvert år. 
Her er oversikt over alle medlemmer i styre og forstanderskap.

Ved det kommende valget er det Gunnar Sønstebø og Heidi Nilsen Askjem som er på valg. I tillegg er vararepresentant Erlend Gallis på valg. Valgkomiteen foreslår gjenvalg på alle tre.  

Hvem har stemmerett?
For å kunne stemme må du være myndig, ha minimum 2500 kroner i innskudd og ha vært kunde i minst seks måneder.
Personer som har stemmerett og er bosatt i tidligere Andebu kommune, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskyterne.

Egen valgkomite
Valgkomiteen består av:
Ida Abrahamsen – leder (uavhengig)
Elisabeth Møyland Halum (innskytervalgt)
Heidi Nilsen Askjem (innskytervalgt)
Birger Flaatnes (egenkapitalbeviseiervalgt)
John-Reidar Pettersen (ansattvalgt) 

Andre valg

I tillegg til de kundevalgte representantene består forstanderskapet av fire representanter for egenkapitalbeviseierne og fire representanter for de ansatte, som velges i egne valg.

 Mer om egenkapitalbeviseiernes valg her.