Bærekraftarbeidet i Andebu Sparebank er forankret i retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft og strategi for bærekraft 2023, som er vedtatt i vårt styre. I tillegg har vi årlige miljøfyrtårn-mål og tiltaksplaner som følges opp av bankens bærekraftsgruppe.

Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft gir overordnede føringer for:

 • Bærekraftige produkter, klimarisiko og kundebehandling
 • Krav til bærekraft hos leverandører og samarbeidspartnere
 • Bærekraftig eierskap, investeringsstrategi og likviditetsbeholdning
 • ·Økonomisk kriminalitet, skatteundragelse og korrupsjon
 • Lokalt engasjement

Strategidokumentet redegjør for organisering og rammebetingelser og angir overordnede mål. Dokumentet inneholder også vår interessent- og vesentlighetsanalyse, utvalgte bærekraftsmål og strategi og prioriterte områder.

 

Overordnede mål

Målbilde 2050

Vi har vært med å skape et bærekraftig nullutslippssamfunn innenfor planetens tålegrenser.

Målbilde 2030

Vi er en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling. 
2030 er en viktig milepæl for våre vitenskapsbaserte klimamål på vei vår mot ambisjon om netto null klimagassutslipp innen 2050.  Vårt overordnede mål er å redusere utslippene i porteføljen med 50-55 % innen 2030.

 

FNs bærekraftsmål


FNs bærekraftsmål er en global plan rettet mot å bl.a. utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene i årene frem mot 2030. Planen gir en klar agenda med 17 hovedmål som dekker tre hoveddimensjoner: økonomisk, sosial og økologisk utvikling. (fn.no, 2022) De fleste bedrifter som jobber med bærekraft, velger ut et begrenset antall av bærekraftsmålene å fokusere på. For Andebu Sparebank mener vi det er mest relevant å fokusere på bærekraftsmål 8, 9, 11, 12 og 16. Innenfor områdene 8, 11 og 16 har banken allerede en rekke tiltak. Bærekraftsmål 9 og 12 handler for banken om hvilke bedrifter man betjener og hvordan man kan gjøre bedriftene bedre i stand til å være mer bærekraftige. Her er det et stort potensial for å gjøre mer. 

Les mer om våre valg av bærekraftsmål i vår strategi for bærekraft 

Vesentlighetsanalyse

 

Etter en intern workshop i banken har vi her beskrevet de viktigste interessentene som påvirker og påvirkes av Andebu Sparebank og hvilke bærekraftsfaktorer som veier tyngst for interessentene.

 

Vesentlighetsanalysen peker på fire områder som særlig viktig for banken og interessentene:

 • Forebygge økonomisk kriminalitet
 • Finansiere grønne tiltak/prosjekter
 • Være et godt eksempel i lokalsamfunnet
 • Gi god rådgivning på bærekraft

Les mer om vår vesentlighetsanalysen i vår strategi for bærekraft 

Strategi

Overordnet strategi:

Vi skal være en pådriver for bærekraftig vekst, utvikling og omstilling for kunder og lokalsamfunn.

Vi skal:

 • Bekjempe økonomisk kriminalitet
 • Gi bærekraftig rådgivning
 • Tilby bærekraftig finansiering
 • Sørge for bærekraftig drift, investeringer, innkjøp og kommunikasjon

 

 

KPIer

Arbeidsmiljø

Mål for sykefravær: 3,5 % (fra 5,4 %)
Mål for MEI: over 85 (93 i 2019)

Innkjøp

Mål for miljøsertifiserte leverandører: 60 prosent av omsetning

Energi

Andebu: Mål for energibruk: 120 kWh pr kvm
Sandefjord: Mål for energibruk: 160 kWh pr kvm

Transport

Mål for transport: 5000 km, hvorav min 50% el

Avfall

Andebu: Mål for restavfall 900 kg. 75 % sortering. (fra 980 og 73%)
Sandefjord: Mål for restavfall  320 kg. 75 % sortering.

Kredittgiving og finansiering

Mål for andel grønne billån 2023: min 60  % av nye lån
Mål for andel grønne boliglån 2023:  5  % av nye lån
Mål for grønne næringslån 2023: 5 lån
Bærekraftvurderte kunder 2023: 120

 

Prioriterte områder 2023

Rådgivning/kompetanse

Styrke kompetansen på bærekraftig landbruk
Styrke kompetansen på bærekraftige bygg (BM/PM)

Finansiering/produkter

Øke andelen grønne lån gjennom markedsføring og rådgivning
Avsette 15 mill til grønne landbrukslån med særskilt god rente (-1%)

Bærekraftskompetanse og rapportering

Styrke kompetanse på taksonomi og grønn portefølje
Styrke kompetanse og planverk på naturmangfold
Igangsette rapport på TNFD
Iverksette leverandørkrav og rapportere iht åpenhetsloven

Eksterne initiativ

Resertifisering Miljøfyrtårn
Signere Grønnvaskingsplakaten
Aktiv deltaker og pådriver for bærekraft i nye Skagerrak
Aktiv deltaker og pådriver for bærekraft i Eika