- Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg samt styrke bruken av Energimerke og vekst i energitjenestemarkedet. Disse programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova. 

Les mer om Energimerkeordningen her

 

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg 

Enova kan gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende yrkesbygg med mer enn 20 %. Programmet er særlig relevant for bygninger som har et stort potensial for forbedring av energistandard - typisk eldre og/eller energikrevende bygg. 

-Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes, sier Anna Barnwell i Enova. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. 

Les mer om programmet og søknadsfrister her

 

Energikartlegging i yrkesbygg 

Enova kan gi støtte til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. For at kartleggingen skal bli et nyttig verktøy for byggeier skal kartleggingen gjennomføres av en ekstern energirådgiver, med mindre søkerselskapet selv har kompetanse til å oppfylle kravene. 

- Slik vil byggeier eller leietaker få en kartleggingsrapport som gir en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial, fremhever Barnwell. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. 

Les mer om programmet og søknadsfrister her 

Hvorfor er det lurt å rehabilitere yrkesbygg med lav energiklasse?

Det er mange gode grunner til å rehabilitere yrkesbygg med lav energiklasse. Her er noen av dem:

  • Spare penger på energiregningen: Ved å redusere energibruken, kan man også spare penger på energiregningen. Dette gir en bedre lønnsomhet for byggeieren og en lavere husleie for leietakerne. I tillegg kan man øke verdien av bygget ved å øke energiklassen, noe som kan gi høyere salgspris eller leieinntekter i fremtiden.
  • Skape et bedre inneklima og arbeidsmiljø: Ved å rehabilitere yrkesbygg med lav energiklasse, kan man også forbedre inneklimaet og arbeidsmiljøet i bygget. Dette kan øke trivselen, helsen og produktiviteten til de som jobber i bygget. Eksempler på tiltak som kan forbedre inneklimaet og arbeidsmiljøet er å installere bedre ventilasjon, belysning, solskjerming og styringssystemer.
  • Redusere energibruken og klimagassutslippene: Ved å gjennomføre energitiltak som forbedrer bygningens energistandard, kan man redusere energibruken og dermed klimagassutslippene fra bygget. Dette bidrar til å oppfylle Norges klimamål og til å begrense den globale oppvarmingen.

Andebu Sparebank bidrar gjerne med finansieringen av slike tiltak. Vi ønsker å hjelpe kunder med å forbedre sin energiklasse, og noen tiltak vil også kunne kvalifisere til grønt næringslån.